Reklamačný poriadok pre salón Michaela Ferko BEAUTY, Budovateľská 34, 080 01 PrešovPrevádzka, ktorá poskytuje kozmetické služby a služby súvisiace so skrášľovaním tela musí mať platné živnostenského oprávnenia.

Prevádzka sa zaväzuje:

– vykonávať svoje služby len s odborne vyškoleným personálom, ktorý vlastní príslušné oprávnenie na výkon svojej profesie.

– vykonávať požadovanú službu zodpovedne podľa správnych technologických postupov, prislúchajúcich konkrétnemu pracovnému úkonu a to s materiálmi ,ktoré neprekročili dobu záruky a s výrobkami podliehajúcimi normám EU.

– zákazník bol pred úkonom oboznámený s kontraindikáciami a následnou domácou starostlivosťou po ošetrení.Všeobecné ustanovenia:

– pracovník prevádzky je zodpovedný predovšetkým za to, aby poskytovaná služba spĺňala požiadavky zákazníka.

– pracovník prevádzky má zákazníkovi kvalifikovane poradiť pri nevhodnosti jeho požiadaviek a pokynov.

– pracovník prevádzky je povinný zabezpečovať hygienické podmienky pri poskytovaní služby.Podmienky pre uplatnenie reklamácie:

– pracovník prevádzky je zodpovedný za kvalitu svojej práce.

– službu je potrebné reklamovať bez zbytočného odkladu, najlepšie ihneď ako zákazník zistí chybu, v zložitých prípadoch do 24 hodín.

– zákazník si vykonanú službu dôkladne prezrie pred zaplatením. Zaplatením za službu sa vzdáva nároku na reklamáciu estetického vzhľadu služby.

– pracovník prevádzky je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie.

– vybavenie reklamácie zo zákona nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

– pracovník prevádzky je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie a spôsobe vybavenia reklamácie.

– peniaze za darčekové poukážky sa nedajú vrátiť, ale dajú sa vymeniť za akúkoľvek službu alebo produkt v rámci salónu. Poukážka platí len do dátumu, ktorý je uvedený na poukážke.Záverečné ustanovenia:

– tento reklamačný poriadok platí a nadobúda účinnosť od 10.06.2022.